KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

1) Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak www.taahhut.com alan adlı internet sitesi (“THT Web Sitesi”) Fenerbahçe Mah. Lalezar Sk. No:9/1 Kadıköy İSTANBUL adresinde faaliyette bulunan THT Bilişim Danışmanlık ve Tic. A.Ş (“THT”) tarafından işletilmektedir. THT, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kullanıcı Şirket bünyesinde, THT Hizmet Sözleşmesi’ne konu hizmetin kullanılması amacıyla, www.taahhut.com sistemlerinde kullanıcı profili oluşturulması halinde, kullanıcı profilini oluşturan yetkilileriniz, Kullanıcı Şirket adına söz konusu sistemin kullanılması açısından gerekli yetkiye, kullanıcı olarak yaptığınız sistem tanımlaması dahilinde sahip olacaktır. Bahsi geçen yetkilinin Aydınlatma Metni’nde belirtilen ve ilgili yasal mevzuatta belirtilenleri ihlal etmesi halinde, bu durum THT’nin sorumluluk kapsamında olmayıp Kullanıcı Şirket’in sorumluluk alanına ait olacaktır.

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

2) Kişisel Verilerin
İşlenme Amacı

Müşterilerimiz olarak sizinle hizmet, hizmet sonrası destek gibi süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi, hizmet sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmete bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali ve finansal işlemlerin yürütülmesi, müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi, müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş ve operasyonların sürdürülmesi, şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi, ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi, çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi, gibi amaçlarla kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Kişisel verileriniz bazı spesifik amaçlarla işlenebilmesi için ise 6698 Sayılı Kanun kapsamında açıkça rızanızı vermiş olmanızı aramaktayız.

Kullanıcı Şirket bünyesinde, THT Hizmet Sözleşmesi’ne konu hizmetin kullanılması amacıyla, www.taahhut.com sistemlerinde kullanıcı profili oluşturulması halinde, kullanıcı profilini oluşturan yetkilileriniz, Kullanıcı Şirket adına söz konusu sistemin kullanılması açısından gerekli yetkiye, kullanıcı olarak yaptığınız sistem tanımlaması dahilinde sahip olacaktır. Bahsi geçen yetkilinin Aydınlatma Metni’nde belirtilen ve ilgili yasal mevzuatta belirtilenleri ihlal etmesi halinde, bu durum THT’nin sorumluluk kapsamında olmayıp Kullanıcı Şirket’in sorumluluk alanına ait olacaktır.

3) İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımızca işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 1. 1- Kimlik Verisi
  • Ad-Soyad
  • Adres
  • Meslek
  • Doğum tarihi
  • Doğum yeri
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Diğer kimlik belgesi numarası
  • Anne ve baba adı
  • Adli sicil kaydı
  • Firma ortakları adli sicil kaydı
  • Teknik personel bilgileri
 2. 2- Kişiyi Tanımlayan Veriler
  • İmza
 3. 3- İletişim Verisi
  • Telefon
  • E-posta adresi
  • Adres
 4. 4- Finansal Veri
  • Harcama bilgileri (alınan hizmetler vb.)
  • Banka bilgileri
  • Ödeme bilgileri
 5. 5- Özel Nitelikli Kişisel Veri
  • Kimlik Kartı
 6. 6- Web Sitesi Kullanım Verileri

4) Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

4) Kişisel Verilerin
Aktarılabileceği Taraflar
ile Aktarım Amacı

THT tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza (yalnızca anonim olarak), kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

5) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Mevcut ve potansiyel internet kullanıcıları ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla sözleşmesel veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle işletme konumuzun gereği olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

6) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca:
check

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

check

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

check

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

check

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

check

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

check

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

check

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

check

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


haklarına sahipsiniz.

7) Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

THT, Aydınlatma Metni’ni muhtelif zamanlarda güncelleyebilir. Politikalarda esasa ilişkin bir değişiklik yaptığımızda web sitemizde güncellenmiş Aydınlatma Metni ile birlikte bir bildirim yayınlanacaktır.

8) Bize nasıl ulaşabilirsiniz?

THT Aydınlatma Metni, verilerinizin işlemesi veya haklarınız ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen bizimle irtibat kurun.

Aydınlatma Metni’ne ilişkin kişisel bilgilerle ilgili bir soru geldiğinde, sorununuzu ele almak için temaslarınızı öncelik sırasına koyarız. Taleplerinizi iletisim@taahhut.com posta adresi üzerinden tarafımıza iletmeniz halinde en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde dönüş yapılarak konuyla ilgili bir yanıt sağlanır, gerektiğinde ek bilgi istenir veya yanıt vermek için ek süre gerektiği belirtilir. Verilen yanıttan memnun değilseniz, şikayetinizi yargı bölgenizdeki ilgili düzenleyiciye iletebilirsiniz. Talebiniz halinde, durumunuza uygun olabilecek şikâyet bildirim yöntemlerine ilişkin bilgiler sunmaya çalışacağız.

İŞVEREN
FİRMALARA ÖZEL

%0

KOMİSYON

Rekabetçi Fiyatlara Hemen Ulaşın!

İşveren komisyon oranları
31 Mart 2023'e kadar %0

Detayları görüntüle

Size ÖZEL Çözümlerimiz

solutionImage Satın Alma Çözümleri

Yüksek satın alma hacimleri için sunduğumuz özel fırsatlar ve kurumsal çözümlerden faydalanarak satın alma maliyetlerinizi asgari seviyeye çekin.

solutionImage Proje Danışmanlığı

Yapım işleri için özel olarak sunduğumuz detaylı satın alma, sözleşme ve proje danışmanlık hizmetlerimizden faydalanarak kaynak, maliyet ve zaman tasarrufu sağlayın.

İŞVEREN
FİRMALARA ÖZEL

%0

KOMİSYON

Rekabetçi Fiyatlara
Hemen Ulaşın!

İşveren komisyon oranları
31 Mart 2023'e kadar %0

Detayları görüntüle

Size Özel Çözümlerimiz

solutionImage

Yüksek satın alma hacimlerinde özel fırsatlar sizi bekliyor. Kurumsal çözümlerimiz sayesinde maliyetlerinizi optimum düzeye getirin. Yeni iş ve satışlarınızı artırma olanağına kavuşun.

solutionImage

Yapım işleri için özel olarak sunduğumuz detaylı satın alma, sözleşme ve proje danışmanlık hizmetlerimizden faydalanın. Kaynak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın.

Size Özel
Çözümlerimiz

solutionImage

Yüksek satın alma hacimlerinde özel
fırsatlar sizi bekliyor. Kurumsal
çözümlerimiz sayesinde maliyetlerinizi
asgari seviyeye indirin.

solutionImage

Yapım işleri için özel olarak sunduğumuz
detaylı satın alma, sözleşme ve proje
danışmanlık hizmetlerimizden faydalanın.
Kaynak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın.